In Zeewolde staan twee katholieke basisscholen en een Interconfessionele basisschool.

De Zevenster en de Toermalijn zijn katholieke scholen waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen nemen gezamenlijk deel aan activiteiten rondom levensbeschouwing. Hierdoor voegen we een duidelijke meerwaarde toe aan opvoeding en onderwijs.

We werken met de methode "Hellig Hart".
"Hellig Hart" is een methode die geschreven is voor katholieke basisscholen. De methode komt tegemoet aan de veranderende school- en maatschappijsamenstelling. De lessen levensbeschouwelijke vorming worden projectmatig aangeboden. Deze projecten zijn aan te passen aan de wensen van de school en de samenstelling van de verschillende groepen.

Eerste Heilige Communie
Kinderen die in groep 4 zitten mogen hun eerste Heilige Communie doen. Er is een werkgroep, bestaande uit onze pastor en ouders, die de voorbereiding verzorgt.
De daadwerkelijke voorbereiding van de eerste Heilige Communie vindt niet onder schooltijd plaats. Het is een parochie-aangelegenheid, waaraan de school haar medewerking verleent. (zie jaarkalender).

Contacten met de parochie
Ook met de parochie "Sterre der Zee" onderhoudt de school contacten. Zo vinden op geregelde momenten gezinsvieringen plaats. Leerkrachten van de school nemen deel aan de voorbereidingen. Aan de kinderen wordt gevraagd of zij mee willen helpen tijdens de viering. Dit is echter niet verplicht. Verder is er een vertegenwoordiger die namens het parochiebestuur zitting heeft in het schoolbestuur. Op deze manier worden de contacten over en weer onderhouden.


De Kaleidoscoop is een interconfessionele basisschool.
Wij stellen ons ten doel de kinderen bagage mee te geven om, gefundeerd, een eigen levensbeschouwelijke keuze te kunnen maken. Dit betekent in de praktijk dat wij ons thematische onderwijs verrijken met Bijbelverhalen die passen bij het thema dat aan de orde is. Dit kan een schoolthema zijn of een klassenthema. Daarbij krijgen we hulp van de dominee van de Gereformeerde kerk, de PKN en de pastor van de Katholieke kerk.

We starten in alle groepen de dag met het branden van een kaars en het opzeggen van een korte declamatie. Daarna volgt een levensbeschouwelijke invulling. Dat kan een Bijbelverhaal zijn, maar ook een gedichtje, een gesprek of zang. In de onderbouw komt één keer per week een Bijbelverhaal aan de orde, in de bovenbouw is dit twee keer per week.

Naast de suggesties van pastor en dominees maken wij gebruik van de methode "Trefwoord" en het magazine "kleur". Trefwoord is gericht op Bijbelverhalen. Kleur kijkt ook naar andere godsdiensten als Hindoeïsme, Islam en Boeddhisme.

De startdienst aan het begin van het schooljaar wordt altijd samen gedaan met de Toermalijn en de Zevenster. Deze startdienst wordt voorbereid in samenwerking met de pastor, en vindt plaats in de Katholieke kerk. Daarnaast doen alle klassen één keer per schooljaar mee aan de voorbereiding van een kerk-school-gezinsdienst. Die vinden plaats in de protestantse of gereformeerde kerk, en worden voorbereid met de betreffende dominee. Dit is samen met andere Protestants-christelijke en Oecumenische scholen.

Kalender

Het overzicht van de vieringen t/m 15 September 2019 vindt u hier.

Bent u nieuw in Zeewolde of zijn uw gegevens gewijzigd?

Nieuws per e-mail ontvangen?

Ga naar boven